اعضاء هیئت مدیره

نائب رئیس هیئت مدیره

مهندس احسان طهماسبی

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

دکتر جلال مقیمی

مهندس مکانیک و فارقالتحصیل دکتری از دانشگاه OxfordCert